Trgo POS

TRGO POS je programski paket za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja z modulom za maloprodajo in vodenjem zalog ter mnogo več

Funkcije programa:

 • Vhod blaga (sprejem blaga na zalogo na podlagi dobaviteljeve dobavnice ali računa, formiranje cene z upoštevanjem razlike v ceni, davka, rabata, odvisnih stroškov, razvrščanje akrtiklov, prenos artiklov iz poslovalnice v poslovalnico preko diskete, sprejem blaga preko diskete, pregledi nabave za določeno obdobje pri posameznem ali pri vseh dobaviteljih)
 • Izhod blaga (gotovinska prodaja ali sestavljanje dobavnice, pregledi in poročila prodaje po artiklih, kupcih, obdobjih)
 • Fakturiranje (izstavljanje računov, pregled izstavljenih računov za posameznega ali vse kupce za različna obdobja, vpis datuma plačila računa, pregledi neplačanih računov, pregledi plačanih računov, pregledi izstavljenih računov po posameznih potnikih, če jih zaposlujemo)
 • Predračuni (sestavljanje in izpisovanje predračunov, oziroma ponudb)
 • Modul za maloprodajo, ki podpira izdajo računov tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.
 • Odjava blaga na konsignaciji (sestavljanje odjavnic posameznega ali vseh dobaviteljev, izpis oddajnic, pregledi)
 • Prenos blaga na podkonsignacijo
 • Zaloge artiklov in ceniki (izpis ali prikaz cenika artiklov, zaloge posameznega artikla, izpis celotne zaloge, prenos artikla iz konsignacijske v redno prodajo, kreiranje izpeljanih artiklov)
 • Promet artiklov (pregled prometa posameznega artikla, skladiščna kartica, kontrola prometa od zadnje inventure dalje)
 • Sprememba prodajnih cen, akcijske prodaje (vnos spremenjenih prodajnih vrednosti artiklov, skupin, grup, sprememba nabavne vrednosti artiklov na konsignaciji, akcijska prodaja artiklov izbrane skupine, grupe, prikaz in izpis artiklov na akcijski prodaji)
 • Evidence nabave in prodaje (prikaz ali izpis evidence o nakupu in prodaji za željena obdobja)
 • Vzdrževanje šifrantov (vnos, ažuriranje, vpogled, prikaz in zapis šifranta artiklov, kupcev, dobaviteljev, tarifnih stopenj, skupin, teksti za kupčev prikazovalnik, šifrant prodajalcev oziroma potnikov, šifrant bank, kreditnih kartic, razni delovni parametri)
 • Vzdrževanje podatkov (arhiviranje, indeksiranje, restavriranje, pakiranje, prenos v glavno knjigo)
 • Inventurni popis blaga (izpis inventurnih listov, kreiranje inventurne datoteke, vnos inventurnega stanja, odpisi, viški, primanjkljaji, izpis inventurnega poročila, prenos inventurnega stanja)
 • Pošiljanje vseh dokumentov in pregledov po e-pošti
 • Izvoz vseh dokumentov v Excel, TXT, PDF,...
 • Vos normativov in spreminjanje normativov
 • Avtomatično razknjiževanje modelov